mamDu_avatar

Co z egzaminem ósmoklasisty w 2023 r.? MEiN opublikowało nowelizację rozporządzenia

Redakcja MamaDu

09 sierpnia 2022, 11:25 · 3 minuty czytania
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowelizację rozporządzenia o warunkach przeprowadzania przez szkoły podstawowe egzaminów ósmoklasisty. W dokumencie szczegółowo zapisano, kto może znaleźć się w komisji egzaminacyjnej i jak będzie przeprowadzany egzamin.


Co z egzaminem ósmoklasisty w 2023 r.? MEiN opublikowało nowelizację rozporządzenia

Redakcja MamaDu
09 sierpnia 2022, 11:25 • 1 minuta czytania
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowelizację rozporządzenia o warunkach przeprowadzania przez szkoły podstawowe egzaminów ósmoklasisty. W dokumencie szczegółowo zapisano, kto może znaleźć się w komisji egzaminacyjnej i jak będzie przeprowadzany egzamin.
Egzamin óskoklasisty w 2022/2023 - nowelizacja rozporządzenia. Fot. PIOTR LAMPKOWSKI/SE/EASTNEWS/AGENCJA SE/East News
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej

  • W nowelizacji do rozporządzenia o warunkach przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty napisano, że przynajmniej jedna osoba nadzorująca przebieg testu ich przebieg musi być nauczycielem pracującym w danej szkole.
  • Nowelizacja precyzuje także, jak długo od momentu przekazania szkołom wyników egzaminu, komisja egzaminacyjna musi przechowywać arkusze uczniów oraz zbiorcze protokoły egzaminacyjne.
  • Zgodnie z treścią opublikowanej nowelizacji, jeśli przewodniczący komisji egzaminacyjnej zauważy przed rozpoczęciem egzaminu, że arkusze są naruszone, egzamin nie może się odbyć.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę i język nowożytny, którego uczeń uczy się w szkole w ramach podstawy programowej. Kolejne egzaminy przeprowadzane są w trzy kolejne dni. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN, dyrektor szkoły musi umożliwić przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego egzaminu. MEiN opisał też w nowelizacji do rozporządzenia, w jakiej sytuacji egzamin nie może się odbyć. Jeśli w dniu egzaminu z danego przedmiotu przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji uzna, że arkusze egzaminacyjne zostały naruszone przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący komisji musi poinformować o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i zawiesić egzamin. 

Wymagania egzaminacyjne na 2023 i 2024 rok

W Dzienniku Ustaw opublikowano już także dokładne wymagania co do zakresu materiału z języka polskiego, matematyki i języka obcego, który musi opanować uczeń podchodzący do egzaminu ósmoklasisty. Szczegółową rozpiskę tych wymagań znajdziecie tutaj.

Kto będzie w komisji na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.?

Nowelizacja rozporządzenia o warunkach przeprowadzania przez szkoły podstawowe egzaminów ósmoklasisty precyzuje skład komisji egzaminacyjnej: podczas egzaminu na sali musi znajdować się co najmniej dwóch nauczycieli, z czego przynajmniej jeden z nich musi być zatrudniony w danej szkole. 

Obserwatorami przebiegu egzaminu, jak czytamy w nowelizacji, mogą być:

  • delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
  • delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Przewodniczący komisji musi brać udział w szkoleniach z zakresu sprawdzania i oceny prac uczniów przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną i przekazywać wiedzę zdobytą podczas tych szkoleń członkom komisji w swojej szkole.

Poszczególne prace egzaminacyjne uczniów, a także zaświadczenia i ich kopie, okręgowa komisja egzaminacyjna przechowuje przez sześć miesięcy, licząc od daty dostarczenia do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminów. Z kolei protokoły zbiorcze przechowywane są przez dwa lata od daty wydania szkołom zaświadczeń.

Czytaj także: https://mamadu.pl/165049,rekrutacja-do-liceow-2022-2023-piatkowi-uczniowie-zebrza-o-miejsce

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty