Ulga na dziecko 2019. Sprawdź, jakie ulgi ci przysługują i jak je odliczyć w rozliczeniu PIT za 2018 rok

Ulga na dziecko 2019
Ulga na dziecko 2019 Fot. Pixabay/sathyatripodi / CC O
Już niedługo czas rozliczania PIT-ów za 2018 rok i warto to wiedzieć. Komu przysługuje ulga na dziecko w 2019 r.? Jaki jest próg dochodowy ulgi na dziecko za 2018 roku? Sprawdź, jakie ulgi prorodzinne ci przysługują oraz jak obliczyć wysokość ulgi prorodzinnej 2019. Na 3. dziecko kwota wynosi 2000, 04 zł rocznie. Sprawdź, jak zmienia się ulga na dziecko w zależności od liczby dzieci.


Ulga na dziecko 2019
Ulga na dziecko przysługuje wszystkim rodzicom, rodzicom zastępczym oraz prawnym opiekunom, jeżeli dziecko zamieszkuje z nimi.

Ulgę prorodzinną odliczamy od wysokości należnego do zapłaty podatku. Podatnik ma również możliwość otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi, której nie mógł odliczyć z powodu zbyt niskiego dochodu. Przy czym warto zaznaczyć, że otrzymana przez podatnika kwota niewykorzystanej ulgi będzie miała wpływ przy ustalaniu dochodu rodziny dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Jak obliczyć ulgę na dziecko?
Wysokość odliczenia ulgi zależy od tego, ile mamy dzieci:

1 Na pierwsze i drugie dziecko kwota wynosi 1112, 04 zł rocznie, czyli 92,67 zł miesięcznie;
2. Na trzecie dziecko kwota wynosi 2000, 04 zł rocznie, czyli 166, 67 zł miesięcznie;
3. Na czwarte i kolejne dziecko kwota wynosi 2700 zł rocznie, czyli 225 zł miesięcznie.

Ulga na dziecko a limit dochodu
Jeżeli mamy jedno dziecko, to ulga przysługuje nam tylko, gdy roczny dochód nie przekroczy 56 tys. zł w przypadku samotnego rodzica lub 112 tys. zł, gdy dochód jest wspólny dla małżonków.

Władza rodzicielska uprawnia do ulgi na dziecko
Władza rodzicielska to wszystkie uprawnienia i obowiązki rodzica względem dziecka - to jest nią objęte do pełnoletności, czyli do ukończenia 18 roku życia. Niezależnie od tego, czy para jest w związku małżeńskim, czy nie, władza przysługuje obojgu rodzicom. Może być również ograniczona sądowo (wygaśnięcie, zawieszenie) lub nadana osobie trzeciej i przysługuje osobom o pełnej zdolności do czynności prawnych.


W przypadku wygaśnięcia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej ulga nie przysługuje, tym bardziej, gdy dziecko umieszczone zostanie w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jeżeli sądowo ograniczono rodzicom władzę, to mają prawo do ulgi na dziecko w określonym wymiarze, ponieważ ich władza trwa nadal. Władza rodzicielska ustaje w związku ze śmiercią, osiągnięciem pełnoletności lub zawarciem związku małżeńskiego.

Numer PESEL dzieci oraz miesiące opieki nad nimi uzupełniamy w załączniku PIT/O do PIT 36 lub PIT 37. Suma odliczeń nie może być wyższa niż kwota podatku.

Rozwód i separacja a ulga prorodzinna
Ci, którzy są w separacji, po rozwodzie lub nie mieszkają z partnerką/partnerem muszą rozdzielić ulgę proporcjonalnie według czasu, który spędzają z dzieckiem. Warto wspomnieć, że bardzo ważne są wspólnego uzgodnienia - w innym przypadku ulga dzielona jest na pół, a jeżeli doszłoby do poważnych rozbieżności w najlepszym przypadku będziemy musieli złożyć wyjaśnienia, a w najgorszym sprawa trafi do sądu.

Kogo możemy uwzględnić we wniosku o ulgę na dziecko?
Aby skorzystać z ulgi na dzieci należy spełnić określone warunki w danym okresie:

1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi mamy władzę rodzicielską, jeżeli jesteśmy ich opiekunami prawnymi, rodziną zastępczą lub dziecko z nami mieszkało.

2. Jeżeli dziecko otrzymywało dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną to odliczenie przysługuje nam bez względu na wiek dziecka.

3. Ulga dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, które nadal się uczą lub studiują i nie zawarły związku małżeńskiego. Warunkiem dodatkowym jest nieuzyskanie przez nie w roku podatkowym dochodów w łącznej wysokości 3089 zł, przy czym nie zalicza się do tego renty rodzinnej.

4. Możemy odliczać ulgę tylko za pełne miesiące kalendarzowe, dlatego jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana władzy rodzicielskiej lub opieki, można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni.

5. Jeżeli natomiast nastąpi zmiana podmiotu, który posiada prawa do opieki, każdy z podatników może odliczyć kwotę stanowiącą 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki.

6. Na jedno dziecko może być odliczona ulga przez jedno z rodziców. Dzielenie się ulgą musi odbyć się w porozumieniu.

7. Rozliczenia dokonuje podatnik, a to oznacza, że ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Komu nie przysługuje ulga prorodzinna?
– rodzicom, którzy w roku podatkowym nie byli zatrudnieni, nie opłacali podatków i składek, prowadzili działalność objętą ryczałtem lub płacili podatek liniowy;

– opiekunom, których dziecko wstąpiło w związek małżeński lub zamieszkało na stałe w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

– tym, których dziecko będące w wieku 18-25 lat w roku podatkowym przerwie lub ukończy naukę. Wtedy jego rodzice/opiekunowie mogą odliczyć ulgę tylko za miesiące, w których uczęszczało jeszcze do szkoły.

Aby odliczyć ulgę podatkową nie są wymagane dodatkowe dokumenty, które mamy obowiązek dołączyć do PIT. Wystarczy zaznaczenie, ile mamy dzieci i podanie ich numerów PESEL. Jednak jeżeli zostaniemy skontrolowani to już musimy udostępnić je urzędowi skarbowemu. Musimy przechowywać te dokumenty (np. odpis aktu urodzenia czy orzeczenia sądu) przez 5 lat.

Program 500 plus jest zwolniony z podatku
Świadczenie 500 plus jest kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Bez pobierania podatku wypłacane są również np. zasiłek rodzinny, świadczenia rodzicielskie, dodatki rodzinne i pielęgnacyjny, zasiłek macierzyński, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Źródło: e-pity.pl, wgospodarce.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...