"Znana artystka i matka wyka­zała się totalną głu­potą!" –to zdję­cie podzie­liło inter­nau­tów

Zdjęcie PINK z dziećmi w kuchni podzieliło internautów. Czy na pewno zapewniła im bezpieczeństwo?
Zdjęcie PINK z dziećmi w kuchni podzieliło internautów. Czy na pewno zapewniła im bezpieczeństwo? Instagram PINK
Na pewno artystka wrzu­ca­jąc foto­gra­fię do inter­netu, nie spo­dzie­wała się takiej fali hejtu. Czy słusz­nie ją skrytykowano?


PINK chęt­nie dzieli się swoim życiem w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Nie ma problemu z publi­ko­wa­niem zdjęć dzieci w róż­nych sytu­acjach, a trzeba przy­znać, że spę­dza z nimi sporo czasu, zamiast pozo­sta­wiać je cią­gle pod opieką niań. Nie­stety zdję­cie, które zamie­ściła os­tat­nio, wywo­łało wśród inter­nautów spore poru­sze­nie. Wszy­scy zaczęli zasta­na­wiać się, czy sytu­acja była bez­pieczna i czy dziecku mogło się coś stać.


Artystka posta­no­wiła bowiem zabrać ze sobą do kuchni dzieci, by towarzyszyły jej w cza­sie goto­wa­nia i sma­że­nia. Star­sze dziecko usia­dło na bla­cie szafki, a młod­sze PINK umieściła w nosi­dle, twa­rzą do kuchenki. To właśnie stało się powodem krytyki, gdyż uznano, że sma­żąc na patelni jedze­nie, teo­re­tycz­nie i poten­cjal­nie mogła przy­czy­nić się do tego, że dziecko ucier­pia­łoby w star­ciu np. z pry­ska­ją­cym ole­jem, czy parą wydo­by­wa­jącą się z gorą­cego posiłku.

Dinner time

Post udostępniony przez P!NK (@pink)

Zdania wśród internautów bardzo podzielone
Oczy­wi­ście na pio­sen­karkę posy­pał się grad oskarżeń i prze­różnych opi­nii wobec pre­zen­to­wa­nej sytu­acji. Większość uznała, że kobieta zacho­wała się nie­wła­ści­wie i nie powinno się abso­lut­nie trzy­mać dziecka przo­dem do kuchenki, zwłasz­cza w cza­sie przy­go­to­wy­wa­nia gorą­cego posiłku.
Komentarze z Instangrama

Nigdy w życiu nie zro­bi­ła­bym czegoś tak nie­od­po­wie­dzial­nego, prze­cież odle­głość do patelni jest nie­wielka.

Totalna głupota, wystar­czy jedno pry­śnię­cie roz­grza­nego oleju, czy masła i dziecko może mieć popa­rzoną twarz.

Co by było, gdyby PINK się zachwiała, albo prze­wró­ciła – skrajne sza­leń­stwo.

Nigdy bym się nie odważyła na coś takiego.

Pojawiły się tez głosy odno­śnie tego, że dziecko, czy to w chu­ście, czy nosi­dle nie powinno skie­ro­wane być twa­rzą do świata, a do ciała mamy, bo jest to pozy­cja zaka­zana. Wisząc przo­dem, dziecko nie jest w sta­nie przyjąć pra­wi­dło­wej pozy­cji, utrzy­mu­je cały ciężar ciała na kro­czu, a my nie zapewniamy mu żad­nego pod­par­cia i nie chronimy przed wstrzą­sami. Temat „wisia­deł” był już poru­szany wie­lo­krot­nie, ale matki na­dal zapo­mi­nają, że wcale nie robią przy­sługi dziecku, dając mu moż­li­wość patrze­nia na świat, tylko wyrzą­dzają krzywdę zarówno jemu, serwując nadmiar bodź­ców i złą pozy­cję, jak i sobie, bo jak zapew­niają fizjo­te­ra­peuci, taka pozy­cja nadmie­rnie obciąża nasz krę­go­słup.
Pod zdjęciem pojawiło się także wiele komen­ta­rzy osób rozu­mie­ją­cych czę­sto trudną sytu­ację matek, które muszą sobie radzić w codzien­nych czyn­no­ściach, jed­no­cze­śnie spra­wu­jąc opiekę nad dziećmi.
Komentarze z Instagrama

Dobrze to znam i nie obwiniam PINK, ja czę­sto muszę dziecko zabrać ze sobą nawet do łazienki, więc znam ten ból.

Ok, może nie zro­bi­ła­bym tak jak ona, ale rozu­miem, że wolała wziąć dziecko ze sobą i przy­go­to­wać posi­łek dla star­szego, niż zosta­wić je pła­czące w pokoju obok i dener­wo­wać się co się z nim dzieje.

Sytuacja rzeczywiście była niebezpieczna
Ilu ludzi, tyle opinii można by rzec. Niewątpliwie jednak sytuacja może być negatywnie oceniona. Stanie nad rozgrzaną patelnią z pewnością może skutkować pryśnięciem wrzącego oleju, czy masła, co na pewno zdarzyło się wielu osobom, więc niepokój internautów ma uzasadnienie. Możemy mieć jedynie nadzieję, że PINK, która jest autorytetem dla innych mam, wyjątkowo tym razem ułożyła dziecko w nosidle właśnie przodem do świata, a zazwyczaj robi to w sposób prawidłowy i przede wszystkim zdrowy dla dziecka. Jeżeli nie, to szkoda, bo inne kobiety mogą czerpać z niej przykład i wysuwać błędne wnioski.

Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
źródło: Pop Sugar

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...