Regulamin Konkursu "Baw się ze Szczeniaczkiem Uczniaczkiem"

Fot. pl.123rf.com
Regulamin Konkursu „Baw się ze Szczeniaczkiem Uczniaczkiem”
(„Regulamin”)


§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „Baw się ze Szczeniaczkiem Uczniaczkiem” (dalej: „Konkurs”) jest Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000521076, NIP 5213677924 oraz REGON 147380900 (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mattel Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 (34F), 00-867, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222011; NIP 113-252-1989; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, będąca właścicielem marki Fisher-Price (dalej: „Zleceniodawca”), w którego imieniu działa Tailor Made PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 22/4, 00-478 Warszawa, NIP: 5242699302 (dalej: „Partner”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 8.06.2017r. o godz. 7.00 i zakończy 18.06.2017r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Prace Konkursowe należy nadsyłać do: 18.06.2017r. do godziny
23.59.

§ 3
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Zleceniodawcy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.


§ 5
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora: konkursy.mamadu.pl („Strona”).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi:
a)Zakupić minimum jedno ubranko z kolekcji dziecięcej „Fisher-Price” (dalej: „Kolekcja”), dostępnej w sklepach sieci Biedronka od 8.06.2017 r.
b)Wykonać zdjęcie dziecka noszącego zakupione ubranko/ubranka. Zdjęcie powinno ukazywać beztroski czas dzieciństwa.
c)Wysłać zdjęcie, zwane dalej: “Praca konkursowa” za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkurs@mamadu.pl w treści podając imię dziecka i jego wiek oraz swoje imię i pierwszą literę nazwiska oraz miasto, z którego pochodzi [„Praca Konkursowa”].
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia w e-mailu, za pośrednictwem którego prześle Pracę Konkursową, klauzuli o wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu, o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu „Baw się ze Szczeniaczkiem Uczniaczkiem” i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celu udziału w konkursie”.
4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, prawa osób trzecich, lub niezgodnych z dobrymi obyczajami (w szczególności: nie nawołuje do przemocy, nietolerancji i nie zawiera wulgaryzmów), a także
nie zawiera treści reklamowych podmiotów trzecich.
5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
a)związane z tematyką Konkursu,
b)co do których Uczestnik posiada prawa autorskie oraz dysponuje odpowiednimi zgodami na wykorzystanie wizerunku dziecka (z wyjątkiem elementów/fragmentów udostępnionych przez Organizatora).
6. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac pod względem najatrakcyjniej wykonanych zdjęć i wyłoni 300 zwycięskich Prac, które zostaną wyróżnione nagrodą (dalej: „Nagrodami”).
7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na Stronie konkursy.mamadu.pl w ciągu do 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Lista będzie zawierała: imię, pierwszą literę nazwiska i miasto oraz imię dziecka i jego wiek. W tym samym terminie laureaci Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres, z którego przesłano Pracę Konkursową.

§ 6.
Nagrody

1.Nagrodą jest zabawka Szczeniaczek Uczniaczek marki Fisher-Price o wartości 120 PLN brutto.
2. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
3. W czasie trwania Konkursu zostanie przyznanych 300 Nagród.
4. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
5.Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
6. Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail informującej ich o przyznaniu Nagrody, przesłać drogą mailową (na adres, z którego otrzymali informacje o wygranej) informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda.
7. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 6, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Partnera.
8. Nagrody wysyła Partner kurierem lub pocztą w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez Zwycięzcę.
9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Partner zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu
przez Komisję.

§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.
Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków (w tym głosu) Uczestnika oraz osób trzecich (w tym: dziecka; w tym zakresie Uczestnik - Zwycięzca zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi zgody, o której mowa w §5 ust. 3 Regulaminu), a także, że przysługują mu prawa do rozporządzania artystycznymi wykonaniami osób utrwalonych w Pracy Konkursowej.
2. Organizator ma prawo do dowolnego przetwarzania Pracy Konkursowej wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, wyłonienia zwycięzców , przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora, Zleceniodawcę lub Partnera.

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000521076, NIP 5213677924 oraz REGON 147380900.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 10.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres konkurs@mamadu.pl z dopiskiem „Baw się ze Szczeniaczkiem Uczniaczkiem – Reklamacja”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail konkurs@mamadu.pl.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE