Regulamin konkursu PASO POLSKA

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest portal Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa

2. Sponsorem Konkursu jest Paso Polska z siedzibą w Tarnowo Podgórne, adres: ul. Skrajna 1, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.MamaDu.pl w okresie 07.07.2016 - 15.07.2016

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.MamaDu.pl

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie, będąca fanem profilu mamadu.pl na Facebook (zwana dalej Uczestnikiem).

2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności z zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzeniem przez niego, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,

- z oświadczeniem i gwarancją Uczestnika, oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej, o której mowa w § 3 ust 1 niniejszego Regulaminu, i przysługują mu do niej wszelkie prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe do dysponowania nią oraz o ponoszeniu przez Uczestnika pełnej odpowiedzialności względem Organizatora, Sponsora za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych,


- z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów Konkursu, w tym na publikację swojego imienia i nazwiska w razie otrzymania Nagrody.

4. Zwycięzcy Konkursu udzielają Sponsorowi bezterminowej licencji na korzystanie z Pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

- rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),

- publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,

- w przypadku wytworzenia egzemplarzy Pracy konkursowej udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy,

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową.

Licencja obejmuje wykorzystanie Pracy konkursowej do celów marketingowych. Prace konkursowe mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Sponsora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Uczestnik nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

5. Na żądanie Sponsora Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji wyłącznej w zakresie i na warunkach wskazanych w § 2 ust 3 niniejszego Regulaminu

6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na użycie ich wizerunków w zakresie informowania przez Organizatora, Sponsora o przebiegu i wynikach Konkursu.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Zadanie konkursowe: Odpowiedz na pytanie: Gdzie zabrałbyś/ na jaką wycieczkę plecaczek PASO? (zwana „Pracą konkursową”). Pracę konkursową należy przesłać na adres konkurs@mamadu.pl.

2. Za moment dokonania zgłoszenia Pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.

3. W Konkursie każdy można wziąć udział wielokrotnie, przesyłając dowolną liczbę Prac konkursowych.

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie

3. Spośród Prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu, Komisja wybierze najciekawsze. Komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
- zgodności z tematem
- doboru środków artystycznego wyrazu
- oryginalności ujęcia tematu
- kreatywność

4. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konkursu na stronie internetowej www.MamaDu.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie
Plecaczki szkolne dla dzieci firmy Paso.
2. Nie istnieje możliwość zamiany Nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Zwycięzcy Konkursu.

5. Udział w Konkursie i przesłanie Pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem i przez czas jego trwania do dnia dostarczenia Nagród, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte chyba, że Organizator ma prawo przetwarzać dane Uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Administratorem . danych osobowych jest Organizator Konkursu.

7. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom Konkursu dokonanego zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu na adres wskazany przez Zwycięzcę.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i Nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do Nagrody.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Nagrody, wskazane w § 5 ust 1 niniejszego Regulaminu, podlegające podatkowi z tytułu wygranych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa) będą powiększone o dodatkową nagrodę gotówkową w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami Ustawy. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy lecz pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy, z tytułu wartości wygranych w Konkursie przez Zwycięzcę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony: MamaDu.pl.

3. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE