Regulamin Konkursu „Barbie dla Reserved Kids”

Regulamin Konkursu „Barbie dla Reserved Kids”
(„Regulamin”)


§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „Barbie dla Reserved Kids” (dalej: „Konkurs”) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380389, NIP 521-35-96-835, kapitał zakładowy w wysokości 203.250 PLN wpłacony w całości (dalej: „Organizator”).
2. Zleceniodawcą Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Mattel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 (34F), 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222011; NIP 113-252-1989; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, będąca właścicielem marki Barbie (dalej: „Zleceniodawca”).
3. Partnerem Konkursu jest Mamadu sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 8; bud. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000521076, NIP 521-367-79-24, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN (dalej: „Partner”).
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 13.05.2016r. o godz. 12.00 i zakończy 12.06.2016r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Prace Konkursowe należy nadsyłać do: 12.06.2016r. do godziny 23.59.

§ 3
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Zleceniodawcy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

§ 5
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej Partnera http://mamadu.pl/c/157,konkurs-barbie („Strona”).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi:
a)Zakupić element kolekcji dziecięcej „Barbie dla Reserved” (dalej: „Kolekcja”), dostępnej w sklepach sieci Reserved od maja 2016 r. Lista sklepów, w których dostępna jest Kolekcja jest dostępna pod adresem www.reserved.com. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu elementu Kolekcji, co najmniej do dnia wydania nagród w Konkursie.
b)We współpracy z dzieckiem stworzyć stylizację modową, która będzie zawierała element Kolekcji. Tak ubranemu dziecku Uczestnik musi zrobić zdjęcie.
c)Wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkurs@mamadu.pl w treści dodając odpowiedź na pytanie „Opisz jak aktywnie spędzacie czas razem?”, a także podając swoje imię i nazwisko, a także imię i nazwisko dziecka [„Praca (Konkursowa)”].
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia w e-mailu, za pośrednictwem którego prześle Pracę Konkursową, klauzuli o wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminie i wykorzystanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu „Barbie dla Reserved Kids” i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celu udziału w Konkursie.”
4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, prawa osób trzecich, lub niezgodnych z dobrymi obyczajami (w szczególności: nie nawołuje do przemocy, nietolerancji i nie zawiera wulgaryzmów), a także nie zawiera treści reklamowych podmiotów trzecich.
5. Dopuszczone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną opublikowane w galerii konkursowej na Stronie, na zasadach określonych w §8 Regulaminu.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
a)związane z tematyką Konkursu,
b)co do których Uczestnik posiada prawa autorskie oraz dysponuje odpowiednimi zgodami na wykorzystanie wizerunku dziecka (z wyjątkiem elementów/fragmentów udostępnionych przez Organizatora).
7. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 5 zwycięskich Prac, które zostaną wyróżnione nagrodą główną (dalej: „Nagroda Główna”) oraz 50 Prac, które zostaną wyróżnione nagrodą pocieszenia (dalej: „Nagroda Pocieszenia”, Nagroda Główna i Nagroda Pocieszenia są zwane dalej „Nagrodami”).
8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na Stronie w ciągu 8 dni roboczych od zakończenia Konkursu. W tym samym terminie laureaci Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego przesłano Pracę Konkursową.


§ 6.
Nagrody

1.Nagroda Główna składa się z zestawu następujących produktów:
- Zestaw lalek Barbie „Made To Move” o wartości 400 PLN brutto;
- Bon do Reserved o wartości 500 PLN brutto.
Łączna wartość Nagrody Głównej to 900 złotych brutto.
2. Nagrodą Pocieszenia jest lalka Barbie „Made To Move” o wartości 100 PLN brutto.
3. Każdy Uczestnik w Czasie Trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
4. W czasie trwania konkursu zostanie przyznanych 10 Nagród Głównych oraz 50 Nagród Pocieszenia
5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
7. Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail informującej ich o przyznaniu Nagrody, przesłać drogą mailową (na adres, z którego otrzymali informacje o wygranej) informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. adres zamieszkania, oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz podać nr telefonu kontaktowego, a także skan dowodu zakupu elementu Kolekcji, w który zostało ubrane dziecko na potrzeby przygotowania Pracy Konkursowej. Zwycięzcy zobowiązani są również do przesłania zgody na korzystanie z wizerunku swojego oraz dziecka na potrzeby realizacji Konkursu, a także na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
8. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 6, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak przedstawienia zakupu elementu Kolekcji bądź zgody, o których mowa w powyższym ustępie) powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
9. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub pocztą w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez Zwycięzcę.
10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
11. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.
Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków (w tym głosu) Uczestnika oraz osób trzecich (w tym: dziecka; w tym zakresie Uczestnik - Zwycięzca zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi zgody, o której mowa w §6 ust. 6 Regulaminu), a także, że przysługują mu prawa do rozporządzania artystycznymi wykonaniami osób utrwalonych w Pracy.
2. Uczestnik , z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, o których mowa w §6 ust. 6 Regulaminu, , w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie i otrzymanie Nagrody, udziela Organizatorowi, Zleceniodawcy oraz Partnerowi, każdemu z tych podmiotów z osobna, nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i co do miejsca, z prawem do sublicencji, do zgłoszonej przez Zwycięzcę w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, będącej utworem w rozumieniu Ustawy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Pracy Konkursowej, a w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym: na Stronie), nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
3. Zwycięzca, w ramach licencji udzielonej zgodnie z poprzednim ustępem, upoważnia Organizatora, Partnera lub Zleceniodawcę (każdego z osobna) do wykonywania w jego imieniu następujących osobistych autorskich praw do egzemplarzy Prac: decydowanie o anonimowym rozpowszechnieniu tego egzemplarza, decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu tego egzemplarza oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z tego egzemplarza.
4. Organizator, Zleceniodawca oraz Partner, w ramach udzielonej licencji, uprawnieni są do wykonywania praw zależnych do egzemplarza Pracy Konkursowej, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora, Zleceniodawcę lub Partnera. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie podmiotów wskazanych w poprzednim zdaniu podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, Zleceniodawcę lub Partnera w zakresie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia tych podmiotów do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez nie Prac Konkursowych, do których prawa nabyli na mocy Regulaminu.
7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Mattel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 (34F), 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222011; NIP 113-252-1989; o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000 PLN.
2. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi oraz Partnerowi na podstawie umowy, odpowiednio, o powierzeniu i dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, a także imię i nazwisko dziecka, którego wizerunek jest utrwalony w Pracy Konkursowej.
4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 10.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres mattel.konkursy@isobar.com z dopiskiem „Barbie dla Reserved Kids- Reklamacja”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.


§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie, oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail mattel.konkursy@isobar.com
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.Załącznik nr 1

[miejsce, data] r.
ZGODA NA KORZYSTANIE Z WIZERUNKU
Ja, niżej podpisana/y, .......................................................,
zamieszkała/y ..............................., ……………………………………………….
dowód osobisty o numerze ..............................
niniejszym wyrażam zgodę oraz upoważniam (i) Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) Mattel Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Mamadu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Spółki”), do wykorzystania wizerunku (i) mojej osoby oraz (ii) mojego dziecka t.j. ___________________________ (dalej „Dziecko”) (dalej łącznie „Wizerunek”) utrwalonego na zdjęciach, stanowiących pracę zgłaszaną w konkursie „Barbie dla Reserved Kids” (dalej: „Konkurs”, „Zdjęcie”) w celu jego rozpowszechnienia na stronie internetowej Konkursu, prowadzonej pod adresem http://mamadu.pl/c/157,konkurs-barbie („Strona”).
Powyższe upoważnienie obejmuje prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części Wizerunku, opatrywania Wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej Wizerunku.
Powyżej opisana zgoda (upoważnienie) do wykorzystania Wizerunku nie jest czasowo, ani terytorialnie ograniczone, obejmuje teren Polski oraz wszelkich innych państw.
Oświadczam, że niniejsza zgoda na korzystanie z Wizerunku utrwalonego na Zdjęciach jest całkowicie nieodpłatna oraz że nie będę rościł(a) sobie prawa do żadnego wynagrodzenia w związku z wykonywaniem przez Spółki praw do Zdjęć, w tym rozporządzania nim na rzecz osób trzecich, ani teraz ani w przyszłości i zobowiązuje się do zapewnienia, by takiego oświadczenia nie złożyło również moje Dziecko, gdy nabędzie pełną zdolność do czynności prawnych.
Niniejszym zobowiązuje się względem Spółek, iż nie odwołam, nie cofnę, nie wypowiem w całości lub części powyżej udzielonej zgody (upoważnienia) na wykorzystanie Wizerunku, ani tez nie podejmę jakichkolwiek działań faktycznych lub prawnych mogących uniemożliwić lub utrudnić wykorzystanie Wizerunku przez Spółki.
Oświadczam jednocześnie, że jestem upoważniona(y) do udzielenia powyższych zgód i złożenia powyższych oświadczeń, również w zakresie wykorzystania wizerunku mojego Dziecka, a w szczególności oświadczam, że inni opiekunowie prawni Dziecka nie wyrazili sprzeciwu wobec złożenia w imieniu Dziecka wskazanych oświadczeń i zgód.

.....................................................
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celu udziału w konkursie.

.....................................................
podpis

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Mattel Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 (34F), 00-867 Warszawa. Dane zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Barbie dla Reserved Kids”. W szczególności wizerunek oraz dane osobowe mogą zostać opublikowane na Stronie, w galerii konkursowej, oraz na liście zwycięzców. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE