Regulamin konkursu "Najcenniejszy prezent dla dziecka"

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Najcenniejszy prezent dla dziecka", zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 521076, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.MamaDu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych w okresie 04.12. - 18.12.2015 r.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.MamaDu.pl

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, będące fanami profilu mamadu.pl na Facebook. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać zdjęcie pokazujące w jaki sposób uczysz się z dzieckiem. Zdjęcie w formacie jpg należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@mamadu.pl.


2. Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie:
"Ja ...........(imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanego zdjęcia na stronie internetowej oraz profilu internetowym w serwisach społecznościowych przez MamaDu.pl w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego konkursu."

3. Zdjęcie ukazujące intymne części ciała dziecka, a zatem mogące stać się obiektem negatywnego i niepożądanego wykorzystania w internecie, będą dyskwalifikowane.

4. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym.

5. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie.

6. Definicje:
Zdjęcie - obraz utrwalony za pomocą aparatu fotograficznego. Inne prace np. kolaże będą dyskwalifikowane.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. 5 Zwycięzców zostanie wyłonionych na podstawie najzabawniejszego zdjęcia przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu Mamadu.pl . Wybrane przez jury zdjęcia będą sukcesywnie zamieszczane w galerii konkursowej mamadu.pl.

3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia28.12.2015 r. na stronie internetowej www.MamaDu.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie
1. Sponsorami nagród w konkursie jest Da Vinci Learning.

2. Zwycięzcami konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie zdjęć. Każdy z 5 zwycięzców otrzyma nagrodę rzeczową. Zestawy nagród: Nagroda główna- teleskop (400 PLN) i nagrody pocieszenia: 4 zestawy Młodego Odkrywcy: lornetka, latarka, kompas, płaszcz przeciwdeszczowy + długopisy ściągawki (100 PLN każdy zestaw).

3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.

5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.

6. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsorów za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2. 

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji. 

5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika – w zależności od konkretnego przypadku - do wysokości wartości Nagrody.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony: MamaDu.pl.

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród. 

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE