REGULAMIN PLEBISCYTU „Perły mama:Du”

Fot. pl.123rf.com
REGULAMIN PLEBISCYTU „Perły mama:Du” (zwany dalej: „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem plebiscytu „Perły mama:Du” (zwanego dalej: „Plebiscytem”) jest Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000521076, NIP 5213677924 oraz REGON 147380900 (zwana dalej: „Organizatorem”).

Plebiscyt przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem mamadu.pl oraz poprzez fanpage w serwisie społecznościowym Facebook znajdujący się pod adresem facebook.com/mamadupl) w ramach gali “Perły mama:Du”.

Plebiscyt składa się z trzech etapów, przy czym zwycięzców w I etapie (zwanym dalej “Zgłoszenia”) i w III etapie (zwanym dalej “Konkursem”) będzie wybierała komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, natomiast do wyboru zwycięzców w II etapie (zwanym dalej “Głosowaniem”) zostanie powołane jury (zwane dalej “Jury”), w skład którego będą wchodzić: blogerzy, eksperci i osoby znane w środowisku parentingowym.


Plebiscyt organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Plebiscyt trwa od 01.09.2016 r. od godziny 10:30 do 04.11.2016 r. do godziny 10:30. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone dnia 24.11.2016 r. podczas uroczystej gali „Perły mama:Du” oraz opublikowane nie później niż 10.12.2016 r. na łamach portalu mamadu.pl.

Etap Zgłoszenie trwa od 01.09.2016 r. od godziny 10:30 do 30.09.2016 r. do godz. 10:30. Wyniki zostaną opublikowane dnia 04.10.2016 r. na łamach portalu mamadu.pl.

Etap Głosowanie trwa od 04.10.2016 r. od godziny 10.30 do 04.11.2016 r. do godz. 10.30. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 24.11.2016 r. podczas uroczystej gali “Perły mama:Du” oraz opublikowane nie później niż 10.12.2016 r. na łamach portalu mamadu.pl.

Etap Konkurs trwa od 04.10.2016 r. od godziny 10.30 do 04.11.2016 r. do godz. 10.30. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15.11.2016 r. na łamach portalu mamadu.pl.

Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Plebiscytu. Wszelkie dane osobowe użytkowników przetwarzane w Plebiscycie są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi społecznościowemu Facebook.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

W Plebiscycie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi (zwane dalej „Uczestnikami”).

Udział w Plebiscycie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

Biorąc udział w Plebiscycie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem przesłanych w Plebiscycie materiałów i wyłącznym uprawnionym z tytułu praw do nich, w szczególności w zakresie praw autorskich. Uczestnik oświadcza także i gwarantuje, że te materiały będą zgodne z dobrymi obyczajami, prawem, a także nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

Poszczególne etapy Plebiscytu nie są ze sobą powiązane. Uczestnik może wziąć udział w dowolnym etapie na warunkach opisanych poniżej.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

Plebiscyt składa się z trzech niezależnych etapów:

Etap I ZGŁOSZENIA: Przesyłanie propozycji nominowanych w ramach plebiscytu „Perły Mama:Du”.

Warunkiem udziału w I etapie jest przesłanie na adres mailowy perly@mamadu.pl , w temacie wpisując „Perły mamadu”, propozycji nominacji do nagród „Perły Mama:Du”, w jednej lub większej liczbie poniższych sześciu kategorii, wraz kontaktem do proponowanego nominowanego/proponowanych nominowanych:
Inicjatywa Prorodzinna ;
Fundacja;
Człowiek Roku ;
Start-up ;
Kampania Społeczna;
Miejsce Przyjazne Dzieciom.

Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę propozycji nominowanych.

Nominowanych do nagród „Perły Mama:Du” zostanie po pięć propozycji w każdej z kategorii, które uzyskają największą liczbę głosów od Organizatora.

Etap II GŁOSOWANIE: Wybór laureatów plebiscytu „Perły Mama:Du”
Warunkiem udziału w II etapie przez Uczestnika jest oddanie głosu (poprzez zaznaczenie miejsca obok danej pozycji widniejącej w formularzu zamieszczonym na stronie mamadu.pl ) w każdej z sześciu kategorii.

W II etapie każdy z członków Jury oddaje po jednym głosie na jedną nominację spośród tych samych, co Uczestnicy. Członkowie Jury swoje głosy oddają z wykorzystaniem formularza analogicznego do tego dla Uczestników, który nie zawiera jednak odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe z III etapu.

Odpowiedzi członków Jury nie będą brane pod uwagę w ramach wyboru zwycięzców III etapu.

Każdemu miejscu w każdej ankiecie zostanie przyznana następująca liczba punktów:
1 miejsce (największa liczba głosów) – 5 punktów;
2 miejsce – 4 punkty;
3 miejsce – 3 punkty;
4 miejsce – 2 punkty;
5 miejsce – 1 punkt.

W przypadku jeśli dwaj (bądź więcej) nominowani uzyskają taką samą liczbę głosów będzie im przyznana taka sama liczba punktów odpowiadająca danemu miejscu, przy czym w takim przypadku nadal zachowana zostanie całkowita liczba pięciu punktowanych nominowanych, chyba, że (i) liczba nominowanych z taką samą liczbą głosów będzie przekraczać pięć (np. 7 pierwszych miejsc), (ii) będzie po kilku nominowanych z taką samą liczbą głosów dla kilku miejsc (np. 3 pierwsze miejsca, 3 kolejne miejsca), (iii) taka sama liczba głosów będzie przypadała na kilku nominowanych z piątego miejsca (np. po jednym dla miejsc 1-4 i 3 dla piątego).

Następnie punkty z obu ankiet będą sumowane. W przypadku, gdy suma liczby głosów po podsumowaniu głosów Jury i Uczestników będzie taka sama, zwycięży ta nominacja, która otrzymała więcej głosów od Jury, a w przypadku równiej liczby głosów ta, która otrzymała więcej pierwszych albo – jeśli tych będzie ponownie tyle samo – kolejnych miejsc od Jury.

Nominowany, który otrzyma największą liczbę głosów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, zostanie Laureatem Głosowania w ramach Plebiscytu „Perły mama:Du”.


Etap III KONKURS:
Warunkiem udziału w III etapie jest wzięcie udziału w II etapie poprzez oddanie głosu (poprzez zaznaczenie miejsca obok danej pozycji widniejącej w formularzu) w każdej z sześciu kategorii zgodnie z powyższymi zapisami Regulaminu oraz wykonanie zadania konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie: “Napisz kto jest dla Ciebie Perłą”.

§ 4. RYWALIZACJA, ZWYCIĘZCY

Wybierając zwycięzców III etapu Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie odpowiedzi udzielone w regulaminowym czasie określonym w § 1 ust. 8 Regulaminu. Organizator wybierze dziesięć najlepszych odpowiedzi konkursowych, kierując się ich kreatywnością, oryginalnością wypowiedzi, poprawnością językową.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Konkursowej odpowiedzi konkursowych, które zawierają wulgaryzmy, ataki słowne, w szczególności ze we względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania wskazujące na promowanie, reklamowanie przedsiębiorców, a w szczególności wzmiankujące podmioty prowadzące działalność gospodarcza konkurencyjną w stosunku do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji Konkursowej odpowiedzi Konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE

Każdy z nagrodzonych dziesięciu uczestników otrzyma nagrodę (zwaną dalej „Nagrodą”) w postaci:

a) nagroda rzeczowa z kategorii zabawki o wartości do 760 PLN brutto.
b) zaproszenie na galę finałaową plebiscytu.

Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

Ze wszystkimi laureatami Konkursu Organizator skontaktuje się mailowo bądź telefonicznie w celu przekazania nagrody.

Brak odpowiedzi ze strony laureata na określony powyżej kontakt ze strony Organizatora w terminie 7 dni od momentu wyłonienia zwycięzców, jest równoznaczny z utratą prawa do Nagrody. Taka Nagroda pozostanie własnością Organizatora.

§ 6. NADZÓR I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu Organizator powoła trzyosobową komisję, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej „Komisją”).

W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób wpływania na wynik konkursowy w sposób niedozwolony, Komisja może podjąć́ decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Plebiscytu i pozbawienia go prawa do ewentualnych Nagród w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, np. z powodu podania w zgłoszeniu błędnego adresu e-mail lub nieodebrania wiadomości przez Uczestnika w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody Uczestnik traci prawo do Nagrody.

Reklamacje co do przebiegu Plebiscytu mogą̨ być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu lub drogą e-mailową na adres perly@mamadu.pl .

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. DANE OSOBOWE

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Plebiscytu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagród. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane Uczestnika także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Plebiscycie.

W ramach Plebiscytu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody.

Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej mamadu.pl.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE