Regulamin konkursu „Pierwsza pomoc u dzieci i skuteczne metody walki z kaszlem”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Mamadu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud.6, 01-793 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000521076, NIP: 5213677924, REGON: 147380900, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, reprezentowana przez Tomasza Machałę – Prezesa spółki, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs, zwany dalej „Konkursem”, zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.mamadu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych w okresie 11.03.2016 – 31.03.2016 r.

3. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mamadu.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora, jak również jego małżonek, dziecko, rodzic, ani rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zadanie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać zadanie konkursowe w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem .odt, .doxc lub .doc, zawierające pisemną wypowiedź na temat „Opowiedz, jakie znasz sposoby na łagodzenie objawów infekcji (w tym kaszlu)”. Wypowiedź nie może przekroczyć 1800 znaków ze spacjami, tj. jednej strony znormalizowanego maszynopisu. Plik tekstowy powinien być nazwany według wzoru: Imię_Nazwisko_konkurs_łagodzenie_objawów_infekcji i zawierać zadanie konkursowe oraz dane: imię, nazwisko i wiek dziecka.
Zadanie konkursowe należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@mamadu.pl do dnia 31.03.2016 r. do godz. 23:59, w temacie wpisując „Konkurs: Pierwsza pomoc u dzieci i skuteczne metody walki z kaszlem”. W konkursie mogą wziąć udział rodzice dzieci w wieku 1 – 5 lat.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie zapisane w oddzielnym pliku tekstowym z rozszerzeniem .odt, .doxc lub .doc:
„Ja (tu wpisać imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanego tekstu na stronie internetowej oraz na profilach internetowych w serwisach społecznościowych przez serwis mama:Du.” Oświadczenie powinno być nazwane według wzoru: Imię_Nazwisko_oświadczenie.


3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zadanie konkursowe zostanie zapisane na serwerze pocztowym.

4. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zadanie konkursowe.

§ 4. Zasady wyłaniania laureatów
1. Zwycięzcy Konkursu, zwani dalej „Zwycięzcami”, zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. 20 zwycięzców zostanie wyłonionych przez Jury, zwane dalej „Jury”, w skład którego wejdą pracownicy i redaktorzy serwisu mama:Du, na drodze tajnego głosowania. Wybrane przez Jury zadanie konkursowe może zostać opublikowane w serwisie mama:Du.

3. Serwis mama:Du zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych tekstów oraz ich tytułów.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu do dnia 04.04.2016 r. drogą mailową.

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie wysłana do Zwycięzców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, z którego wysłane zostało zadanie konkursowe.

§ 5. Nagrody w Konkursie
1. Sponsorem nagrody w Konkursie, zwanym dalej „Sponsorem”, jest firma Boehringer Ingelheim, właściciel marki Mucosolvan.

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, którą wybierze Jury. Każdy zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wartości merytorycznej nadesłanego tekstu.

3. Nagrodami za najciekawsze odpowiedzi są wejściówki na warsztaty poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom, metodom rozpoznawania rodzaju kaszlu u dziecka oraz poradom dotyczącym przeprowadzania inhalacji i oklepywania dzieci.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na jej równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Zwycięzcy.

6. Udział w Konkursie i przesłanie zadania konkursowego są jednoznaczne z prawem do wykorzystania zadania konkursowego przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając zadanie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8. Miejsce i termin odebrania nagrody w formie uczestnictwa w warsztatach zostaną podane Zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, z którego wysłane zostało zadanie konkursowe, w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora i Sponsora
1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu email Uczestnika lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody i może zostać wyłoniony inny Zwycięzca.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika – w zależności od konkretnego przypadku – do wysokości wartości Nagrody.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację z nagrody lub odmowę przyjęcia nagrody przez Uczestnika.

7. Organizator nie ponowi odpowiedzialności za zmianę terminu warsztatów lub niestawienie się na warsztatach przez Uczestnika.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony www.mamadu.pl.

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, ani działania Organizatora, w tym za wyłonienie Zwycięzcy i przekazanie nagrody.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE