Regulamin konkursu Akademia Smaku Sokołów

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Akademia Smaku Sokołów", zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 521076, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych.

2. Konkurs, zwany dalej „Konkursem”, zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.mamadu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych w okresie 12.08.2016 – 18.08.2016 r.

3. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mamadu.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora, jak również jego małżonek, dziecko, rodzic, ani rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zadanie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Zadanie konkursowe: aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać przepis na prostą potrawę/danie na piknik rodzinny na pożegnanie lata. Potrawa musi być wykonana z użyciem dowolnego produktu marki Sokołów. Do przepisu powinno być dołączone zdjęcie użytego produktu oraz zdjęcie potrawy/dania.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie zapisane w oddzielnym pliku tekstowym z rozszerzeniem .odt, .doxc lub .doc:
„Ja (tu wpisać imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanego tekstu oraz zdjęć na stronie internetowej oraz na profilach internetowych w serwisach społecznościowych przez serwis mama:Du.” Oświadczenie powinno być nazwane według wzoru: Imię_Nazwisko_oświadczenie.


3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zadanie konkursowe zostanie zapisane na serwerze pocztowym.

4. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zadanie konkursowe.

§ 4. Zasady wyłaniania laureatów
1. Zwycięzcy Konkursu, zwani dalej „Zwycięzcami”, zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. 3 zwycięzców zostanie wyłonionych przez Jury, zwane dalej „Jury”, w skład którego wejdą pracownicy i redaktorzy serwisu mama:Du, na drodze tajnego głosowania. Wybrane przez Jury zadanie konkursowe może zostać opublikowane w serwisie mama:Du.

3. Serwis mama:Du zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych tekstów oraz ich tytułów.

4. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 6 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia konkursu na stronie internetowej www.MamaDu.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie
1. Sponsorem nagrody w Konkursie, zwanym dalej „Sponsorem”, jest firma Sokołów.

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, którą wybierze Jury. Każdy zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wartości merytorycznej nadesłanego tekstu.

3. Nagrodami za najciekawsze odpowiedzi jest udział rodzica z dzieckiem w warsztatach w Akademii Smaku Sokołów w Woli Suchożebrskiej. Transport busem z Warszawy do Woli Suchożebrskiej (oraz powrotny do Warszawy) jest zapewniony przez Sponsora. Termin warsztatów: 30 sierpnia.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na jej równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Zwycięzcy.

6. Udział w Konkursie i przesłanie zadania konkursowego są jednoznaczne z prawem do wykorzystania zadania konkursowego przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając zadanie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8. Ze wszystkimi zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się mailowo bądź telefonicznie w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.

9. Brak odpowiedzi ze strony Zwycięscy na określony powyżej kontakt ze strony Organizatora w terminie 5 dni roboczych od momentu wyłonienia Zwycięzców, jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji Organizator odstępuje od przyznania tej nagrody i przekazuje ją kolejnym osobom wyłonionym w Konkursie.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora i Sponsora
1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu email Uczestnika lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody i może zostać wyłoniony inny Zwycięzca.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika – w zależności od konkretnego przypadku – do wysokości wartości Nagrody.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację z nagrody lub odmowę przyjęcia nagrody przez Uczestnika.

7. Organizator nie ponowi odpowiedzialności za zmianę terminu warsztatów lub niestawienie się na warsztatach przez Uczestnika.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony www.mamadu.pl.

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, ani działania Organizatora, w tym za wyłonienie Zwycięzcy i przekazanie nagrody.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE