Regulamin akcji "Wielkie testowanie Bonduelle"

Prawo autorskie: wavebreakmediamicro / 123RF Zdjęcie Seryjne
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem testu jest Mamadu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud.6, 01-793 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000521076, NIP: 5213677924, REGON: 147380900, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Przydzielającym produkty do bezpłatnego wypróbowania jest Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303 (02-785), NIP: 5260215243, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000227543 zwana dalej „Przydzielającym produkty”.

1.3. Testowanie produktów nazywane będzie dalej „Testem”. Jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Uczestniczką Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W dalszej części będzie mowa o „Uczestniczce”.

1.5. Produktami przeznaczonymi dla Uczestniczek są:
Produkty do paczki (4 duże puszki i 2 małe):
puszka Cieciorki Gotowane Na Parze 425ml
puszka Soczewicy Gotowane Na Parze 425ml
puszka Czerwonej Fasoli Gotowane Na Parze 425ml
puszka Białej fasoli Cannellini 425ml
mała puszka Czerwonej Fasoli Gotowane Na Parze 212ml
mała puszka Białej fasoli Cannellini 212ml


1.6. Organizator powoła trzyosobową komisję, zwaną dalej „Komisją”, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestniczki i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA TESTU

2.1. Test będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.mamadu.pl. Ogłoszenie o Teście ukaże się w dniu 29.04.2016 na stronie internetowej www.mamadu.pl.

2.2. Test będzie trwał w dniach od 29.04.2016 do 30.06.2016 r. przy założeniu, że zgłoszenia do Testu można dokonywać w dniach 29.04.2016 – 16.05.2016 roku.

3. ZASADY PROWADZENIA TESTU

3.1. Kandydat może wysłać zgłoszenie tylko raz.

3.2. W celu wzięcia udziału w teście Kandydat powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.mamadu.pl i wysłać zgłoszenie.

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych formularzy, Komisja wybierze 100 uczestniczek, które po wypełnieniu ankiety, swoim profilem najlepiej pasują do grupy docelowej testowania. Kolejność nadsyłania zgłoszeń pozostaje bez znaczenia.

4. UCZESTNICZKI TESTU

4.1. Do dnia 23.05.2016 r. 100 wybranych uczestniczek testu otrzyma prywatną wiadomość na skrzynkę pocztową podaną w formularzu zgłoszeniowym z linkiem do ankiety wynikowej, którą zobowiązana jest wypełnić do 06.06.2016 roku.

4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestniczki w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.

4.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Teście.

4.4. Organizator gwarantuje prawo dostępu Uczestniczki testu do jej danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestniczki. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Teście i odbioru produktów.

4.5. Administratorem danych osobowych Uczestniczek Testu jest Organizator.

5. WYNIKI TESTU

5.1. Organizator na podstawie zebranych ankiet przygotuje autorskie opracowanie uzyskanych wyników (dalej jako: "Dzieło”) oraz udzieli Przydzielającemu Nagrody bezterminowej licencji od dnia 15.06.2016 do wykorzystywania Dzieła w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) rozpowszechniania Dzieła poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) publicznego udostępniania Dzieła i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e)rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej;
f)rozpowszechnienie w sieci teleinformatycznej, internecie,
g) wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych wskazanych w niniejszym punkcie w podpunkcie d.

6. PRZYZNAWANIE PRODUKTÓW

6.1. Uczestniczki testu zostaną wyłonione w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 20.05.2016 roku.

6.2. Z uwagi na to, że wartość każdego Produktu nie przekracza kwoty 760 zł, jest on objęty zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

6.3. Produkty do poszczególnych Uczestniczek testu zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Uczestniczkę w formularzu zgłoszeniowym.

6.4. W przypadku nie podjęcia przez Uczestniczkę testu Produktu w terminie 14 dni od dnia zostawienia go do dyspozycji Uczestniczka może na swój koszt odebrać nagrodę w siedzibie organizatora przez okres 14 dni.

6.5. Organizator zastrzega, że Produkty nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Uczestniczkom testu nie przysługuje prawo do wyboru Produktu i zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktów.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu, Uczestniczki testu powinny zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Testu, tj. od ogłoszenia listy Uczestniczek testu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres email Organizatora: kontakt@mamadu.pl lub w formie pisemnej na adres: mama:Du, ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa z dopiskiem o treści: „Reklamacja Bonduelle”.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym lub zwykłym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa była w pkt. 1.6 niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma informację o decyzji/wynikach pracy Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Osoby biorące udział w Teście zgadzają się na publikowanie zdjęć i opinii o produktach związanych z Testem w mediach, w tytułach prasowych oraz w serwisie mama:Du pod adresem www.mamadu.pl.

8.2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Testu.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE