Regulamin testu produktów marki Oillan

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem testu jest Mamadu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud.6, 01-793 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000521076, NIP: 5213677924, REGON: 147380900, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 PLN, reprezentowana przez Tomasza Machałę – Prezesa spółki, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Przydzielającym produkty do bezpłatnego wypróbowania jest OCEANIC Spółka Akcyjna ul. Łokietka 5881-736 Sopot, zwana dalej „Przydzielającym produkty”.

1.3. Testowanie produktów nazywane będzie dalej „Testem”. Jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Uczestniczką Testu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W dalszej części będzie mowa o „Uczestniczce”.

1.5. Produktami przeznaczonymi dla Uczestniczek są:
1) Mleczko nawilżające 200 ml Oillan baby (100 opakowań),
2) Krem przeciw odparzeniom 40 ml Oillan baby (100 opakowań).

1.6. Organizator powoła trzyosobową komisję, zwaną dalej „Komisją”, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestniczki i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA TESTU

2.1. Test będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.mamadu.pl. Ogłoszenie o Teście ukaże się w dniu 03.02.2016 na stronie internetowej www.mamadu.pl.

2.2. Test będzie trwał w dniach od 03.02.2016 do 28.02.2016 r. przy założeniu, że zgłoszenia do Testu można dokonywać w dniach 03.02.2016 – 07.02.2016 roku.

2.3. Wyniki Testu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mamadu.pl w terminie nie później niż do dnia 07.03.2016 roku.

3. ZASADY PROWADZENIA TESTU

3.1. Kandydat może wysłać zgłoszenie tylko raz.

3.2. W celu wzięcia udziału w teście Uczestniczka powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.mamadu.pl i wysłać zgłoszenie.

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych formularzy, Komisja wybierze 100 najlepszych formularzy. Kolejność nadsyłania zgłoszeń pozostaje bez znaczenia.

4. UCZESTNICZKI TESTU

4.1. Do dnia 12.02.2016 r. Uczestniczka otrzyma prywatną wiadomość na skrzynkę pocztową podaną w formularzu zgłoszeniowym z linkiem do ankiety wynikowej, którą zobowiązana jest wypełnić do 28.02.2016 roku.

4.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestniczki w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.


4.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Teście.

4.4. Organizator gwarantuje prawo dostępu Uczestniczki do jej danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestniczki. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Teście i odbioru produktów.

4.5. Administratorem danych osobowych Uczestniczek Testu jest Organizator.

5. WYNIKI TESTU

5.1. Organizator udziela Przydzielającemu Nagrody licencję na okres 1 roku na prawo do nieodpłatnego wykorzystywania ankiety po zakończeniu akcji oraz publikację w całości lub części wyników ankiety pod warunkiem nieoznaczania imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem autora publikacji, w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) rozpowszechniania Dzieła poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) publicznego udostępniania Dzieła i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e)rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej;
f)rozpowszechnienie w sieci teleinformatycznej, internecie,
g) wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych wskazanych w niniejszym punkcie w podpunkcie d.

6. PRZYZNAWANIE PRODUKTÓW

6.1. Uczestniczki zostaną wyłonione w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 12.02.2016 roku.

6.2. Z uwagi na to, że wartość każdego Produktu nie przekracza kwoty 760 zł, jest on objęty zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

6.3. Produkty do poszczególnych Uczestniczek zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Uczestniczkę w formularzu zgłoszeniowym.

6.4. W przypadku nie podjęcia przez Uczestniczkę Produktu w terminie 14 dni od dnia zostawienia go do dyspozycji Uczestniczki prawo do Produktu wygasa.

6.5. Organizator zastrzega, że Produkty nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Uczestniczkom nie przysługuje prawo do wyboru Produktu i zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktów.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Testu, Uczestniczki powinny zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Testu, tj. od ogłoszenia listy Uczestniczek za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres email Organizatora: kontakt@mamadu.pl lub w formie pisemnej na adres: mama:Du, ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa z dopiskiem o treści: „Reklamacja Oillan Baby”.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa była w pkt. 1.6 niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma informację o decyzji/wynikach pracy Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Osoby biorące udział w Teście zgadzają się na publikowanie zdjęć i opinii o produktach związanych z Testem w mediach, w tytułach prasowych oraz w serwisie mama:Du pod adresem www.mamadu.pl.

8.2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Testu.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE