Regulamin głosowania Mother&Baby

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem głosowania, zwanego dalej „Głosowaniem”, jest portal Mamadu sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 521076, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych.

2. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej www.MamaDu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych w okresie 15.06.2016 - 17.06.2016

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Głosowania i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Regulamin Głosowania jest dostępny na stronie internetowej www.MamaDu.pl

§ 2. Uczestnictwo w Głosowaniu
1. Osoba głosująca (zwana dalej Uczestnikiem) musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie, będąca fanem profilu mamadu.pl na Facebooku.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Głosowaniu.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Głosowaniu

1. Za moment dokonania zgłoszenia w głosowaniu w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy głosowania zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. Nagrodzone zostaną osoby wybrane przez jury metodą uznaniową najciekawsze odpowiedzi na pytanie otwarte.

3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 20.06.2015 na stronie internetowej www.MamaDu.pl.

§ 5. Nagrody w Głosowaniu

1. Sponsorem nagrody są targi Mother&Baby.

2. Nagrody:
Weekend dla dwóch osób w Hotelu Primavera w Jastrzębiej Górze
Dwie podwójne wejściówki na Targi Mother & Baby, które odbędą się w 2017 roku w Warszawie na terenie Wyścigów Konnych (ul. Puławska )

3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Jeżeli zwycięzca Głosowania nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy.

5. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator Głosowania ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Głosowania. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Głsowania mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika – w zależności od konkretnego przypadku - do wysokości wartości Nagrody.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony: MamaDu.pl.

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
POLUB NAS NA FACEBOOKU
Trwa ładowanie komentarzy...